Náhrady za nemoc

Pokud se dítě ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do DKK, je třeba, aby je rodiče omluvili co nejdříve, nejpozdìji do 17.00 hodiny předešlého dne. Peníze za dny absence se nevracejí, vzniká však nárok na čerpání tzv. náhrady. Platba za neomluvenou absenci propadá bez náhrady! Děti, které jeví příznaky infekčních onemocnění (horečka, průjmy, zvracení, akutní respirační onemocnění…) by se neměly aktivit DKK zúčastnit. Pokud rodiče nemocné dítě do DKK přivedou, bude dítě odesláno zpět bez možnosti náhrady za tento den (jde o zdraví ostatních dětí i lektorů!). Náhrady je možno bez omezení vyčerpat v průběhu měsíce, kdy absence nastala v termínech stanovených po dohodě s provozovatelem. Čerpání je třeba zahájit bezprostředně po návratu dítěte po nemoci.

Převod náhrad do následujícího měsíce je možný za těchto podmínek:

1. Po návratu dítěte po nemoci nebylo dost času na dočerpání náhrad v příslušném měsíci

2. V následujícím měsíci má dítě předplacenou docházku. Při docházce 1x nebo 2x týdně nelze platbu za docházku v následujícím měsíci o náhrady krátit. 3. Děti, které docházejí do DKK 3x, 4x nebo 5x týdně, mají možnost převést náhrady maximálně v rozsahu týdenní docházky na následující měsíc. O částku za převedený počet náhradních dní provozovatel DKK sníží částku fakturovanou za příští měsíc.

4. Zůstalo-li více nevyčerpaných dní, při převodu náhrad v počtu přesahujícím týden docházky se počet převedených dnů krátí na polovinu. Výjimka je možná pouze v případě závažných dlouhodobých zdravotních problémů doložených lékařským potvrzením.

5. Náhrady, které nebudou vyčerpány ani v měsíci, kdy k absenci došlo, ani v měsíci následujícím, nelze již dále převádět a tak propadají.

6. V případě, že není možné si náhradu vybrat, rozpočítá se absence dítěte do vyúčtování v následujícím měsíci, kde díky absenci může přejít do jiného tarifu. Např. chodí-li dítě do školky 5 dní v týdnu a měla by se mu krátit docházka o 1 týden, z vyúčtování se odečte 5 dní, Tím ovšem přejde následující týden z pětidenního tarifu do 3-4 denního.


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru